Ministry of energy opens bid for Kukur HPP

ministria energjise logo meiThe Ministry of Energy and Industry appears to have not resisted the temptation to give a series of concessions at the end of the 4-year political mandate.

Now at stake is a series of hydropower plants that companies which won contracts from former government Berisha failed to concretize in implementing them, and thus the right to build them was repealed from them.

Following Kalivac, Grabova, Bushtrica and Luniku, the list now contains the hydropower plant of Kukur in the Gramsh area.

According to the Ministry of Energy and Industry, it is a concession in the form of public private partnership and the right to use it covers 35 years.

“The interest for hydropower utilization is for the basins of rivers Griba, Zan and Kishovice from their sources up to their joining, 455 meter above the sea level respecting the technical conditions of design and non-violation of the foreseeable facilities to be built in this watershed,” reads the Ministry document.

However, there are at least four other hydropower plants in the same basin area.

The bulk of the points in the evaluation of bids will be given to the installed power. Interested operators must submit their bids by July 10.

Ministria e Energjisë dhe Industrisë duket se në fund të 4-vjeçarit nuk i ka rezistuar tundimit për të dhënë një seri koncesionesh. Bëhet fjalë për një seri hidrocentralesh që kompanitë që fituan kontratat nga ish-qeveria Berisha nuk arritën t’i konkretizonin duke bërë kështu që t’ju hiqet e drejta.

Pas Kalivaçit, Grabovës, Bushtricës dhe Lunikut listës i shtohet tashmë edhe hidrocentrali i Kukurit në zonën e Gramshit. Sipas Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë bëhet fjalë për një koncesion në formën e partneritetit publik privat dhe me të drejtë shfrytëzimi për 35 vjet.

“Interesi për shfrytëzimin hidroenergjetik është për pellgun ujëmbledhës të  lumenjve të Gribës, Zanit dhe Kishovices nga burimet e deri në bashkimin e tyre  në kuotën 455 metër mbi nivelin e detit duke respektuar kushtet teknike të  projektimit dhe mos cenimit të objekteve që parashikohen të ndërtohen në këtë pellg ujëmbledhës”, thuhet në dokumentin e Ministrisë.

Gjithsesi në të njëjtin pellg ujëmbledhës tashmë janë të paktën katër hidrocentrale të tjera që i janë dhënë të njëjtës kompani.

Pjesën më të madhe të pikëve në vlerësimin e ofertave do ta ketë fuqia e instaluar. Operatorët e interesuar duhet të paraqesin ofertat e tyre deri më 10 korrik.