Rreth Nesh

Portali Energjisë.Org  është zhvilluar dhe zbatuar për kompanitë, institucionet financiare, vendimmarrësit, organizatat ndërkombëtare, fondet e investimeve, kompanitë konsulente, zhvilluesit e qëndrueshëm të energjisë, partnerët civilë dhe palët e tjera të interesit nga e gjithë bota të cilët tashmë janë të pranishëm në tregjet e Ballkanit ose planifikojnë të hyjnë në to. Misioni ynë është t’i ndihmojmë ata të kuptojnë ndryshimin e mjedisit rregullator dhe të marrin njohuri të qarta për ato tregje me rritje të shpejtë duke ofruar një pasqyrë të lajmeve, fakteve dhe shifrave më të rëndësishme dhe relevante, në mënyrë që ata të mund të përfshihen më aktivisht në formësimin e rezultateve.

Energjia.org Portal është një platformë falas falas që mbulon energji të qëndrueshme (energji të rinovueshme, efikasitet energjetik), automjete elektrike, mbrojtje të mjedisit, zhvillime të menaxhimit të mbeturinave dhe ujërave nga një përzgjedhje e saktë, e besueshme dhe e drejtë deri në një pikë lajme, politika Veprime dhe mundësi investimi nga vendet e Ballkanit: Serbia, Kosova, Kroacia, Bosnja dhe Hercegovina, Sllovenia, Mali i Zi, Shqipëria, Rumania, Bullgaria, Maqedonia, Greqia, Qiproja dhe Turqia.

The Energjia.Org Portal has been developed and implemented for companies, financial institutions, decision makers, international organizations,  investment funds, consulting companies, sustainable energy developers, civil soci and other stakeholders from all over the world who are already present in Balkan markets or plan to enter them. Our mission is to help them understand the changing regulatory environment and to get clear insights of those fast-growing markets by providing an overview of the most important and relevant news, facts and figures so they can be more actively involved in shaping outcomes.

Energjia.org Portal is a free-of-charge  online platform covering sustainable energy (renewable energy, energy efficiency), electric vehicles,  environmental protection,  waste and water management developments  from a selection of accurate, reliable and straight to the point news, policy actions and investment opportunities from the Balkan region countries: Serbia, Kosovo, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Montenegro, Albania, Romania, Bulgaria, Macedonia, Greece, Cyprus and Turkey.